Friday, March 03, 2006

4olee

जेवण बनवणार कोणी असेल
तर घरी जाणं रास्त आहे...........
नाहीतर आजकाल हॊटेलच
जेवण देखील स्वस्त आहे...........


मधुरा